گیاه Verbena stricta

Verbena stricta
-
1
Vent.
Hoary Vervain
1
Verbenaceae

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، بال پولکداران، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
مقوی معده

استفاده خوراکی

چای