گیاه Verbena urticifolia

Verbena urticifolia
-
1
L.
White Vervain
0
Verbenaceae

عکس

0.25
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، بال پولکداران، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

شکایات یا مشکلات زنان
متفرقه
موقوی