گیاه Viburnum dilatatum

Viburnum dilatatum
-
1
Thunb.
Linden Viburnum
3
Caprifoliaceae

عکس

3
2
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
ضد کرم
قابض

استفاده خوراکی

برگ
میوه

سایر موارد استفاده

فیبر