گیاه Viola canina

Viola canina
-
1
L.
Dog Violet
3
Violaceae

عکس

0.4
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

قی آور
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)

استفاده خوراکی

برگ
چای
گل