گیاه Viola cornuta

Viola cornuta
بنفشه ایرانی
0
L.
Horned Violet
3
Violaceae

عکس

0.2
0.2
همیشه سبز
چندساله
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
چای
گل

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

پوشش زمین