گیاه Viola labradorica

Viola labradorica
-
0
Schrank.
Labrador Violet
3
Violaceae

عکس

0.1
0.3
همیشه سبز
چندساله
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

برگ
چای
گل

سایر موارد استفاده

پوشش زمین