گیاه Viola mandschurica

Viola mandschurica
-
0
W.Becker.
Manchurian Violet
3
Violaceae

عکس

0.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

برگ
چای
ریشه
گل