گیاه Viola mirabilis

Viola mirabilis
-
1
L.
-
3
Violaceae

عکس

0.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قلبی

استفاده خوراکی

برگ
چای
گل