گیاه Viola reichanbachiana

Viola reichanbachiana
بنفشه جنگلی
2
Jordan.
-
2
Violaceae
V. sylvestris. Lam.

عکس

0.15
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تیمار اثرات نیش حشرات
ضماد
قفسه سینه
مخفف سل

استفاده خوراکی

برگ
چای
گل