گیاه Viola riviniana

Viola riviniana
-
0
Rchb.
Wood Violet
3
Violaceae

عکس

0.2
0
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، بال پولکداران
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
چای
گل

سایر موارد استفاده

پوشش زمین