گیاه Viola vaginata

Viola vaginata
-
0
Maxim.
-
2
Violaceae

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
چای
ریشه
گل