گیاه Viola verecunda

Viola verecunda
-
1
A.Gray.
-
3
Violaceae
V. japonica. non Langsdorf.

عکس

0.3
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضماد

استفاده خوراکی

برگ
چای
گل