گیاه Viola x wittrockiana

Viola x wittrockiana
-
0
Gams.
Pansy
2
Violaceae

عکس

0.2
0.2
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
چای
گل