گیاه Vitex agnus-castus

Vitex agnus-castus
بنگرو، درخت پاکدامنی، بنگله، زنان، پنج انگشت
5
L.
Agnus Castus
3
Verbenaceae

عکس

3
3
خزان کننده
درختچه
متوسط
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
باروری
تب بر
چشمی
شکایات یا مشکلات زنان
شیرافزا
کاهنده میل جنسی
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مقوی معده
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه

استفاده خوراکی

ادویه

قسمت مورد استفاده

بذر
برگ
گل

سایر موارد استفاده

اسانس
چوب
سبد
ماده رنگ