گیاه Vitis aestivalis

Vitis aestivalis
-
1
Michx.
Summer Grape
3
Vitaceae

عکس

20
0
خزان کننده
بالا رونده
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
ضماد
کبدی
مدر، ادرارآور
مقوی معده

استفاده خوراکی

برگ
شیره
میوه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

ماده رنگ