گیاه Vitis aestivalis argentifolia

Vitis aestivalis argentifolia
-
0
(Munson.)Fernald.
Summer Grape
3
Vitaceae
V. argentifolia. Munson. V. bicolor. non Raf. V. lecontiana. House.

عکس

25
0
خزان کننده
بالا رونده
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
شیره
میوه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

ماده رنگ