گیاه Vitis belaii

Vitis belaii
-
0
.
Grape
4
Vitaceae

عکس

0
0
خزان کننده
بالا رونده
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

برگ
میوه

سایر موارد استفاده

ماده رنگ