گیاه Vitis californica

Vitis californica
انگور کالیفرنیا
0
Benth.
California Grape
2
Vitaceae

عکس

9
0
خزان کننده
بالا رونده
متوسط
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

برگ
میوه

سایر موارد استفاده

ریسمان
سبد
ماده رنگ