گیاه Vitis cinerea

Vitis cinerea
-
0
(Engelm.)Engelm. ex Millardet.
Sweet Winter Grape
3
Vitaceae

عکس

0
0
خزان کننده
بالا رونده
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

برگ
شیره
میوه

سایر موارد استفاده

ماده رنگ