گیاه Vitis cinerea floridana

Vitis cinerea floridana
-
0
Munson.
Currant Grape
3
Vitaceae
V. simpsonii.

عکس

0
0
خزان کننده
بالا رونده
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

برگ
شیره
میوه

سایر موارد استفاده

پایه (قلمه)
ماده رنگ