گیاه Vitis coignetiae

Vitis coignetiae
-
0
Pulliat.
Crimson Glory Vine
2
Vitaceae

عکس

20
20
خزان کننده
بالا رونده
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ساقه
میوه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
ماده رنگ