گیاه Vitis cordifolia

Vitis cordifolia
-
0
Michx.
Frost Grape
2
Vitaceae
V. vulpina. pro parte.

عکس

20
0
خزان کننده
بالا رونده
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

برگ
چای
میوه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

ماده رنگ