گیاه Vitis davidii

Vitis davidii
-
0
(Carrière.)Foex.
Spiny Vitis
2
Vitaceae
V. armata. Spinovitis davidii.

عکس

15
0
خزان کننده
بالا رونده
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

برگ
میوه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
ماده رنگ