گیاه Vitis labruscana

Vitis labruscana
-
0
L.H.Bailey.
-
3
Vitaceae

عکس

15
0
خزان کننده
بالا رونده
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

برگ
میوه

سایر موارد استفاده

ماده رنگ