گیاه Vitis parvifolia

Vitis parvifolia
-
1
Roxb.
-
2
Vitaceae
V. flexuosa parvifolia. (Roxb.)Gagnep.

عکس

0
0
خزان کننده
بالا رونده
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

چشمی

استفاده خوراکی

برگ
میوه
نوشیدن

سایر موارد استفاده

ماده رنگ