گیاه Vitis riparia

Vitis riparia
-
0
Michx.
Riverbank Grape
3
Vitaceae
V. odoratissima. V. vulpina. pro parte.

عکس

15
0
خزان کننده
بالا رونده
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

برگ
شیره
میوه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

پایه (قلمه)
ماده رنگ