گیاه Vitis romanetii

Vitis romanetii
-
0
Romanet. ex Foex.
-
2
Vitaceae

عکس

10
0
خزان کننده
بالا رونده
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

برگ
میوه

سایر موارد استفاده

ماده رنگ