گیاه Vitis thunbergii

Vitis thunbergii
-
0
Siebold.&Zucc.
-
2
Vitaceae
V. sieboldii.

عکس

5
0
خزان کننده
بالا رونده
متوسط
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
میوه

سایر موارد استفاده

ماده رنگ