گیاه Xylosma japonica

Xylosma japonica
-
1
(Walp.)A.Gray.
-
1
Flacourtiaceae
X. congestum. (Lour.)Merrill. X. racemosum. Miq. Apactis japonica. Croton congestum. Flacourtia japonica. Walp. Hisingera japonica. H. racemosa.

عکس

25
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

تشدید کننده انقباضات رحمی- اکسی توسیک
ضماد

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

پرچین