گیاه Xyris caroliniana

Xyris caroliniana
-
1
Walter.
Carolina Yelloweyed Grass
0
Xyridaceae

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پوست
ضماد