گیاه Zannichellia palustris

Zannichellia palustris
یال اسبی
0
L.
Horned Pondweed
0
Zannichelliaceae
Z. aschersoniana. Graebn.

عکس

0.5
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
گیاهان آبزی
نه
-
یک پایه
آب
نه
بله
-
-
-

سایر موارد استفاده

تثبیت خاک
مبارزه با آلودگی