گیاه Zelkova schneideriana

Zelkova schneideriana
-
0
Hand.-Mazz.
Chinese Zelkova
0
Ulmaceae

عکس

30
0
خزان کننده
درخت
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
-
نه
نه
بله
-
-

سایر موارد استفاده

چوب
فیبر