گیاه Zelkova serrata

Zelkova serrata
آزاد
0
(Thunb.)Makino.
Japanese Zelkova
1
Ulmaceae
Z. acuminata. Z. formosa. Z. hirta. Z. keaki. Abelicea hirta. Corchorus hirtus. non L. C. serratus. Planera acuminata. Ulmus keaki.

عکس

25
10
خزان کننده
درخت
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

چوب