گیاه Zostera marina

Zostera marina
-
1
L.
Eel Grass
2
Zosteraceae

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
گیاهان آبزی
نه
-
یک پایه
آب
نه
بله
-
-
-

استفاده دارویی

شکایات یا مشکلات زنان

استفاده خوراکی

بذر
برگ
ریشه

سایر موارد استفاده

بسته بندی
کمپوست