شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

نویسنده: فرزانه نقیبی

فرزانه نقیبی
دکتری تخصصی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
School of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran