شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

نویسنده: حامد خدایاری

حامد خدایاری
Hamed Khodayari
دکتری تخصصی
دانشگاه لرستان
0000-0003-0614-2600
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
Biology Department, Faculty of Science, Lorestan University, Khorramabad, Iran
khodayari.h@lu.ac.ir