شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

نویسنده: حسن حسن زاد آذر

حسن حسن زاد آذر
Hassan Hassanzad Azar
دکتری تخصصی
دانشگاه زنجان
0000-0002-7873-7593 View this author’s ORCID profi
گروه ایمنی و بهداشت مواد غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، ایران
Department of Food Safety and Hygiene, Faculty of Health, Zanjan University of Medical Sciences, Iran
hassanzadazar_hzums.ac.ir