شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

نویسنده: رضا سپه وند

رضا سپه وند
Reza Sepahvand
دکتری تخصصی
مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان
مرکز تحقیقات داروهای گیاهی رازی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران
Razi Herbal Medicines Research Center, Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran

اسناد ثبت شده نویسنده