شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران
Displaying 1 - 21 of 59
سهامی خاص
1362
سهامی خاص
1388
مرکز تحقیقات گیاهان دارویی وابسته به جهاد دانشگاهی
1377
شزکت خصوصی از نوع تولیدی / بازرگانی
1388
سهامی خاص تولیدی
1388
سهامی خاص
1386
شرکت با مسئولیت محدود
1396
سهامی خاص
1393
سهامی خاص و دانش بنیان
1396
دانش بنیان
1386
شرکت بامسئولیت محدود
1389
شرکت با مسئولیت محدود
1394