شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
نام علمی خانواده نام فارسی نام انگلیسی عکس و نقشه پراکنش وضعیت
0 Alisma plantago R.Br. Alismataceae غازیاغی European water plantain GBIF ACCEPTED
0 Alisma plantago-aquatica L. Alismataceae قاشق شیطان،قاشق واش،غازیاغی،پاغازه Great Water Plantain GBIF ACCEPTED