شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران

گیاه [Sambucus nigra L.]

Sambucus nigra L.
Sambucus nigra
Magnoliopsida
Dipsacales
Sambucus
ACCEPTED
Elderberry
آقطی اروپایی،آقطی سیاه
خزان کننده
درختچه ای
سریع