شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران

گیاه [Blepharis edulis (Forssk.) Pers.]

Blepharis edulis (Forssk.) Pers.
Blepharis edulis
Magnoliopsida
Lamiales
Blepharis
ACCEPTED
خار سنبل
جهان:شمال شرق آفریقا(سودان)-عربستان-ایران و پاکستان /ایران:پراکنده در نواحی دشتی و دامنه کوهستانی در استانهای جنوبی
علفی مانند,یکساله/چندساله
علفی،کوتاه
برگها سخت و ضخیم و شکننده اند ،حاشیه برگ دندانه دار که به خار تبدیل شده است
گل آذین سنبله 4 وجهی
برگه ها سخت وسرنیزه ای ،خاردار
میوه کپسول تخم مرغی شکل نوک دار
جام گل آبی آسمانی بصورت 3 لوبه

ترکیبات موجود:آلکالوئید،فلاونوئید،کومارین،کوئینون ،تری ترپنز،ساپونین،تانن