شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران

گیاه [Plantago major L.]

Plantago major L.
Plantago major
Magnoliopsida
Lamiales
Plantago
ACCEPTED
Common Plantain
بارهنگ،بارهنگ کبیر
علفی/علف هرز,چندساله