شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران
شبکه گیاهی ایران شبکه گیاهی ایران

گیاه [Teucrium polium L.]

Teucrium polium L.
Teucrium polium
Magnoliopsida
Lamiales
Teucrium
ACCEPTED
جز،کلپوره،مریم نخودی
خزان کننده
درختچه ای