تیره آگاو (Agavaceae)

فرم کلی تیره Agavaceae: گیاهانی علفی یا درختچه ای یا درخت مانند. برگ ها بخوبی توسعه یافته. گیاهانی آبدار یا غیرآبدار. چندساله؛ با برگ های متراکم اولیه یا دارای برگ های متراکم انتهایی؛ ریزوم دار. مستقل یا انگلی. شورپسند. برگ ها همیشه سبز؛ کوچک تا بسیار بزرگ؛ متناوب؛ مارپیچی؛ پهن یا سه گوش؛ چرمی یا گوشتی، […]