تیره ارمک (Ephedraceae)

ریش بز یا اُرمک، علی جونک سرده ای  (جنسی) از بوته های باز دانه است. این گیاه تنها سرده (جنس) هم درتیره  ارمکیان و هم در راسته ارمک‌سانان است. اُرمکیان (Ephedraceae) تیره‌ای از بازدانگان است که ظاهری جارومانند و برگ‌های تحلیل‌رفته و برچه‌های نیمه‌بسته دارند. جغرافیا: زیستگاه این گیاهان اقلیم های  خشک است. درزبان فارسی ریش بز یا ارمک، به نام‌های دم روباه، دم گرگ، کلیشه و […]