تیره انجیلی (Hamamelidaceae)

فرم کلی تیره Hamamelidaceae: گیاهانی درختی و درختچه ای. خشکی پسند یا شورپسند. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ متناوب؛ مارپیچی؛ دارای دمبرگ؛ غیرپوشش دار؛ معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده. پهنک برگ بریده بریده یا یکپارچه؛ اغلب پنجه ای؛ با رگبرگ پنجه ای یا پرمانند. برگ ها گوشوارک دار. گوشوارک ها اغلب مقاوم و پایا. […]