تیره شمشاد یا گوشوارک (Celastraceae)

فرم کلی تیره : گیاهانی درختی، درختچه ای و علفی؛ صمغ آور یا دارای شیره ی رنگی، یا غیرصمغ آور و فاقد شیره ی رنگی. برگ ها بخوبی تمایزیافته یا بسیار تقلیل یافته. مستقل یا بالارونده. برگ ها متناوب یا متقابل؛ علفی یا چرمی؛ دمبرگ دار؛ غیرپوشش دار؛ ساده. پهنک برگ یکپارچه؛ دارای رگبرگ پرمانند. برگ […]

تیره مارچوبگان (Asparagaceae)

مارچوبگان (نام علمی: Asparagaceae) نام تیره‌ای از گیاهان گل‌دار در راسته مارچوبه‌سانان تک‌لپه‌ای است. مارچوبگان یا تیره مارچوبه، گیاهانی بالا رونده یا دارای اعضای چوبی و حتی در بعضی انواع به صورت درختچه‌های کوچک اند برگهایی ساده یا فلس مانند یا به‌جای برگ معمولاً دارای صفحه پهنی شبیه به آن و به نام کلادود Caladode هستند. بعضی […]

تیره پسته،تیره سماق (Anacardiaceae)

فرم کلی تیره Anacardiaceae: گیاهانی درختی یا درختچه ای؛ رزین دار. مستقل یا بالارونده. برگ ها همیشه سبز یا خزاندار؛ متناوب؛ معطر یا فاقد عطر مشخص؛ ساده یا مرکب؛ برگ های مرکب بصورت سه برگچه ای یا پرمانند. دارای رگبرگ های پرمانند. برگ ها بی گوشوارک. حاشیه پهنک برگ یکپارچه. این تیره،که درایران گاهی به تیره […]