تیره چشم شیر،تیره ترب شیر(Podophyllaceae)

~  Berberidaceae فرم کلی تیره Podophyllaceae: گیاهانی علفی، دوساله. با برگ های متراکم اولیه، دارای ریزوم (معمولاً ریزوم و ریشه ها گوشتی). برگ ها متناوب یا متقابل، دارای دمبرگ، ساده یا مرکب، سپرمانند یا غیرسپرمانند. برگ های مرکب بصورت سه برگچه ای. پهنک برگ ساده، بریده بریده، پنجه ای یا دوقسمتی، رگبرگ پنجه ای. گونه های این […]