تیره شبدر ترشک(Oxalidaceae)

گیاهان تیره ترشک گیاهان عموماً علفی و دارای اعضای زیر زمینی گوشت دار یا غده ای و متورم جای دارند. بندرت نیز انواعی با ساقه چوبی و حتی به صورت درخت و یا نمونه هائی بالا رونده ممکن است در بین آنها وجود داشته باشد.
از مشخصات این گیاهان آن است که برگهائی اغلب واقع در سطح زمین و منتهی به دمبرگ دراز دارند. پهنک برگ آنها معمولاً مرکب ار برگچه هائی به وضع متصل در یک نقطه (مانند Oxalis ها) و یا شانه ای می باشد.

میوه آنها بصورت پوشینه (بندرت شفت) است. پراکندگی این گیاهان بیشتر در امریکای جنوبی، آفریقا جنوبی و ماداگاسکار میباشد و فقط جنس Oxalis که قسمت اعظم این گیاهان را تشکیل می دهد در مناطق متعدله کره زمین نفوذ پیدا نموده است.

Oxalis violacea

گونه خانواده Oxalidaceae در شبکه گیاهی ایران:

نام انگلیسی
خانواده
نام علمی
Wood Sorrel
Oxalidaceae
Sauer Klee
Oxalidaceae
Pink Sorrel
Oxalidaceae
Oxalidaceae
Oxalidaceae
Yellow Sorrel
Oxalidaceae
Lilac Oxalis
Oxalidaceae
Iron Cross Plant
Oxalidaceae
Scurvy Grass
Oxalidaceae
Oxalidaceae
Least Yellow Sorrel
Oxalidaceae
Oxalidaceae
Oxalidaceae
Oxalidaceae
Mountain Wood Sorrel
Oxalidaceae
Redwood Sorrel
Oxalidaceae
Bermuda Buttercup
Oxalidaceae
Yellow Wood Sorrel
Oxalidaceae
Oxalidaceae
Oxalidaceae
Oca
Oxalidaceae
Violet Wood Sorrel
Oxalidaceae